Unik samling av alla internationella samordningsregler

Ur Förordet till skriften intill:

Detta är en unik samling av internationella bestämmelser om samordning av den sociala tryggheten för personer som efter viss anknytning till Sverige rör sig mellan olika länder. Det handlar främst om svenska offentliga försäkringsersättningar 
–  vid graviditet, föräldraskap, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, funktionshinder, ålderdom eller dödsfall
–  för anställda, egna företagare, studerande samt resp. familjemedlemmar. 
 
Viktiga frågor om vilket lands lagstiftning som ska tillämpas samt om t.ex. sammanläggning av kvalifikationsperioder, skydd av förvärvade rättigheter och utbetalningar till eller från utlandet kan bli aktuella, såväl vid arbete eller bosättning utomlands som vid endast tillfällig utlandsvistelse i en alltmer globaliserad värld. 
 
Frågorna besvaras i ett komplicerat nätverk av överstatliga förordningar inom EU/EES, multi- eller bilaterala avtal (konventioner) med andra länder samt svenska nationella föreskrifter av riksdagen, regeringen och försäkringsmyndigheterna. Detta samlingsverk innehåller en i princip fullständig återgivning av hela det internationella regelverket i en PDF med hyperlänkar (4,3 MB, ca 530 A4-sidor). Några allmänna inledningar samt vissa mera speciella förklaringar eller kommentarer finns också. Unionsbestämmelser återges i konsoliderade former från deras webbplats EUR-Lex, medan bilaterala avtal från den offentliga webbplatsen Lagrummet.se och UD:s samling av överenskommelser (SÖ) har gjorts mera lättlästa och enhetliga i layout och design. 
 
Många bilaterala konventioner kan för nu aktuell tid vara helt eller delvis obsoleta i ljuset av EU/EES-rätten, men ändå vara tillämpliga i vissa undantagsfall. I andra fall kan s.k. associationsavtal med EU:s grannländer kräva särskilda tillämpningsbestämmelser som ännu inte har utfärdats, men ändå ha direkt effekt mellan myndigheter och enskilda personer i vissa undantagsfall. 

På den sociala trygghetens område har en sådan total regelsamling saknats länge. En föregångare i tryckt form gavs ut av dåvarande Riksförsäkringsverket under 1980-talet. Den nu gjorda samlingen, som även har intern sökbarhet på termer och andra ord, borde kunna vara till nytta för både migrerande personer och alla som handlägger eller studerar internationella socialförsäkringsfrågor. Vissa motsvarigheter finns sedan länge på skatteområdet. Genom att frågan om försäkringsland är densamma som i vilket land som socialavgifter ska betalas av arbetsgivare m.fl. är det samlade regelverket även användbart för alla arbetsgivare med internationell sysselsättning av arbetstagare eller uppdragstagare. 

För att få den fullständiga versionen av verket nedan kan man enkelt sätta in 265 kr (varav moms 15 kr) på firmans Swishkonto 1234993267 och ange en mejladress, så kommer verket som PDF inom ett par dagar. Det går också bra att mejla till dico@socialforsakringsrad.se. Då kan man t.ex. även få flera exemplar till olika mejladresser samt faktura m.m. 

Sveriges avtal
om
social trygghet


Internationella samordningsregler 
för socialförsäkringen m.m.
av
Lars-Göran Hessmark
2022