Socialförsäkringsrätt är ett viktigt juridiskt område. Frågorna kan gälla föräldrar och barn (familjer), den som är sjuk eller har en arbetsskada, den som är funktionshindrad, den som är ålderspensionär, den som är efterlevande samt den som behöver bostadsstöd. Runt en fjärdedel av all privat konsumtion betalas med pengar från socialförsäkringen.

www.socialförsäkring.nu  

Du kan fråga om bl.a. följande förmåner 

som lämnas från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten

och som avser tid fr.o.m. 2011

Adoptionsbidrag    Aktivitetsersättning    Arbetsbaserad försäkring    Arbetshjälpmedel    Arbetsskadeersättning    Assistansersättning    Barnbidrag    Barnpension    Begravningshjälp    Bilstöd    Bostadsbidrag    Bostadstillägg    Bosättningsbaserad      försäkring    Efterlevandepension    Efterlevandestöd     EU-regler    Förtidspension    Försäkringstider    Föräldrapenning    Garantipension    Graviditetspenning    Handikappersättning      Inkomstpension    Konventioner med andra länder    Krigsskadeersättning    Livränta    Merkostnadsersättning    Närståendepenning    Omprövning av beslut    Omställningspension    Omvårdnadsbidrag Pensionsgrundande belopp    Pensionspoäng    Pensionsrätt    Pensionstillägg    Premiepension     Prisbasbelopp    Rehabiliteringspenning    Sjukbidrag   Sjukersättning    Sjukpenning    Sjukpenninggrundande inkomst    Smittbärarersättning    Statligt personskadeskydd    Tillfällig föräldrapenning    Tilläggspension    Underhållsstöd    Uppgiftsskyldighet    Utlandsvistelse    Vårdbidrag    Ålderspension    Återkrav    Äldreförsörjningsstöd    Ändrade förhållanden    Änkepension    Överklagande

Se en utförlig förmånstabell under fliken Litteratur och länkar. Tabellen kan göra det lättare att ställa rätt fråga till Dico.

Skriften Socialförsäkringens A-Ö (Norstedts Juridik, tidigare Wolters Kluwers förlag) innehåller en introduktion till socialförsäkringsbalken och förklarar genom uppslagsord dess förmåner, ersättningsvillkor och termer. Skriften är avsedd som en allmän orientering, vägledning och uppslagsbok. Skriften vänder sig till alla försäkrade, enskilt eller i fackklubbar, intresseföreningar och studiecirklar, samt även till jurister och handläggare som inte är specialister på området men som enkelt vill söka efter eller bilda sig en uppfattning om innehållet och förmånerna i balken. Skriften finns även i elektronisk och uppdaterad form. Klicka på bilden för att komma till förlaget. För djupare kunskap hänvisas till lagkommentaren på fliken ovan om litteratur och länkar.

Exempel på vad du inte kan fråga om.  Sjukvård av landstinget eller kommunen, läkemedel, kommunal socialtjänst och service till funktionshindrade, arbetslöshetsförsäkring och olika arbetsmarknadspolitiska program regleras inte i socialförsäkringsbalken.

Frågan om vem som är försäkrad för arbetsbaserade förmåner har däremot betydelse i fråga om skyldigheten att betala avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) i form av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter till Skatteverket. Så sådana avgifter kan du fråga om.